شركت برق سردآبرود از بدو تاسيس تاكنون مجري طرح هاي توسعه شهري و توسعه روستايي ، تعميرات معين ، شبكه هاي سرقتي ، تير هاي شكسته ، اصلاح رينگ ، فيدر ناپايدار و همچنين طرح هاي اهدايي چالوس و كلاردشت و مرزن آباد و نيز اجراي پروژه هاي روشنايي معابر شهر كلاردشت و مرزن آباد و محور كندوان را عهده دار بوده است.