شرکت برق سرد آبرود با کار کنان ذیل در خدمت ایران عزیز اسلامی مان است.